DIGITÁLNI ŠTÚROVCI

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SRdigi.jpg

Popis projektu

Názov projektu:

Digitálni Štúrovci na školách – kurzy na získanie a prehlbovanie digitálnej gramotnosti v počítačovej učebni školy


Termín realizácie: rok 2006
Miesto realizácie/lokalita: región Turca (okres Turčianske Teplice)

Ciele projektu:

 • organizovanie vzdelávacích aktivít pre zvyšovanie vzdelanosti v oblasti informačných a komunikačných technológií špecifických skupín obyvateľstva s dôrazom na získanie a rozvoj už získaných zručností pri práci s počítačom občanov z vidieka, pedagogických pracovníkov materských škôl
 • prebudenie záujmu o nové technológie a možnosť využívania informačných technológií pre svoj prospech u rodičov študentov školy na komunikáciu so školou elektronickou formou – elektronická žiacka knižka

Cieľové skupiny (komu je projekt určený):

 • pedagogickí pracovníci predškolských zariadení
 • lokálna komunita - rodičia študentov školy vidiecke obyvateľstvo

Súčasný stav:

Cieľová skupina má sťažené podmienky sa zúčastňovať na vzdelávaní podobného charakteru z nasledovných príčin:

 • školské zariadenia neposkytujú a neorganizujú vzdelávacie aktivity pre spomínané skupiny obyvateľstva
 • nie sú informovaní o možnostiach a výhodách využívania informačných technológií v školstve
 • nedisponujú finančnými prostriedkami na zaplatenie ponúkaných kurzov

V súčasnej dobe je zvládnutie práce s informačno-komunikačnými technológiami základným predpokladom na úspešné presadenie sa na trhu práce a pripravenosť na život v informačnej spoločnosti. Aj keď sa počet domácností vybavených počítačom stále zvyšuje, prístup k nim zostáva v niektorých lokalitách kvôli relatívne vysokej finančnej náročnosti aj naďalej obmedzený. Zároveň nedostatočné počítačové znalosti bývajú často prekážkou ich efektívneho využívania. Cieľom tohto projektu je využitie počítačových učební na škole v prospech širšej verejnosti.
Prevádzkovanie počítačových miestností a realizácia kurzov budú zabezpečené kvalifikovanými pracovníkmi. Vybavené počítačové miestnosti by tak boli k dispozícii nielen študentom a pedagógom, ale najmä všetkým tým, ktorí sa potrebujú alebo majú záujem ďalej rozvíjať.

Implementačný plán projektu

Aktivita č. 1:

 • informačná kampaň - sprístupnenie informácií o možnosti vzdelávania sa cieľovým skupinám a koordinácia projektu

Aktivita č. 2:

 • prihlasovanie a výber uchádzačov do skupín

Aktivita č. 3:

 • realizácia kurzov v učebniach informatiky Gymnázia M. Galandu v Turčianskych Tepliciach

- č. 1 - rodičia
- č. 2 a č. 3 – pedagogickí pracovníci MŠ
- č. 4 – vidiecke obyvateľstvo

Aktivita č. 4:

 • vyhodnotenie projektu

Aktivita č. 5:

 • vyúčtovanie projektu

Aktivita č. 6:

 • medializácia a propagácia výsledkov projektu - publikovanie informácií o výsledkoch realizovaných kurzov, na stránke školy.

Od 13. 11. 2006 prebieha v učebniach informatiky školenie rodičov študentov Gymnázia M. Galandu v rámci projektu Digitálni Štúrovci.

Zoznam účastnkíkov kurzu "Základy obsluhy PC".
4. skupina:

 1. Maroš Choleva
 2. Emília Kováčová
 3. Tatiana Lettrichová
 4. MVDr. Milan Málik
 5. Libor Mračko
 6. Kristína Požeská
 7. Elena Rumpelová
 8. Ing. Viera Šišková
 9. Peter Vereš
 10. Oľga Verešová

Fotky zo školenia.
01digsturovci.jpg

02digsturovci.jpg

03digsturovci.jpg

04digsturovci.jpg

05digsturovci.jpg


Projekty vypracované účastníkmi projektu DIGITÁLNI ŠTÚROVCI nájdete na konci článku.
Práce boli vytvorené pod vedením lektorov: Mgr. Zdenky Mračkovej a Evy Hrdej.

 

Kategória - Gymnázium: 
Značky: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať