Na Gymnáziu Mikuláša Galandu kreatívne

Blíži sa koniec školského roka, čo znamená aj čas bilancovania. Žiaci a ich rodičia hodnotia uplynulé obdobie cez známky na vysvedčení, učitelia cez prizmu úspešnosti či neúspešnosti svojich študentov v predmetových súťažiach, na maturitných skúškach, schopnosti motivovať ich, opodstatnenosti efektívnosti využívania netradičných metodických postupov. Aj učitelia Gymnázia Mikuláša. Galandu v Turčianskych Tepliciach sa snažia obohatiť vyučovací proces o inovatívne metódy, ktoré poskytujú študentom priestor na sebarealizáciu. Práve snaha podnietiť študentov prejaviť svoju tvorivosť bola motívom pre Mgr. Margitu Weissovú a Katarínu Janovskú – koordinátorku prevencie sociálno –patologických javov a drogových závislostí, aby napísali projekt „Kreatívnym umením a kultúrou proti drogám, rasizmu a intolerancii, podporený Nadáciou Orange vo výške 1000 EUR.

O jeho realizáciu sa postarala Mgr. Weissová na hodinách predmetov estetická výchova a kultúra a umenie. Cieľom projektu bolo umožniť študentom zaujať postoje k problémom súčasnosti a konfrontovať svoje názory prostredníctvom pomerne málo využívaných metód zážitkového vyučovania a diskusie. V jeho prvej časti študenti pozerali DVD s témami súvisiacimi s obsahovou náplňou projektu, napr. migrácia, obchod s ľuďmi, užívanie drog, osudy ľudí v hraničných životných situáciách a v následnej diskusii sa učili formulovať názory na aktuálne problémy spoločnosti, zaujať správny postoj i uvedomiť si nástrahy a pasce tzv. vynikajúcich pracovných ponúk v zahraničí, či kariéry v modelingu.

Praktická stránka realizácie projektu bola pre študentov snáď ešte zaujímavejšia. U mnohých sa prejavila prekvapivá kreativita, umelecké cítenie i empatia k neradostných ľudským osudom. Maľovali tričká s logom kampaní zameraných na drogovú prevenciu a  prevenciu sociálno – patologických javov, maľovaním na tvár vyjadrovali rôzne pocity, svoje postoje k danej problematike zobrazovali pomocou fotografie, skupinovým maľovaním na plátno prezentovali zážitky spojené s ústrednými témami projektu. Týmto zážitkovým vyučovaním si študenti prehĺbili vedomosti o škodlivosti drog na ľudský organizmus, získali informácie o problematike utečencov, obchodovania so ženami i rómskej otázke.

V priebehu realizácie sme sa snažili o vytváranie aktívneho protidrogového postoja. Výstupom projektu je prezentácia tvorivých dielní. V aule gymnázia môžete uvidieť tričká, fotografie, obraz spojený z viacerých častí zameraný na vyjadrenie postoja a kritického stanoviska k negatívnym javom spoločnosti. Samotní študenti tento inovatívny spôsob vyučovania veľmi ocenili, na záver za väčšinu z nich aspoň názor Eriky Škripkovej z III.A. „Na hodinách kultúry a umenia sme s p. profesorkou Weissovou robili veľmi poučné a zábavné veci. Myslím, že každý bol spokojný s náplňou hodín, pretože boli zaujímavé. Napríklad kreslenie na tričká. Každý z nás dostal voľnú ruku a mohol vytvoriť umelecké dielo aké len chcel. Neskôr fotenie v parku, robili sme umelecké fotografie, napr. moslimka s európankou, ženské a mužské ruky a pod. Bolo to naozaj výborné.“

Za podporu ďakujeme vedeniu školy. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

Katarína Janovská

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať