Výchovná poradkyňa

Meno a priezvisko: PhDr. Janka Bialeková
Aprobácia: anglický jazyk, španielsky jazyk
Kontakt: telefón (práca) 043/4922328, e-mail: janka.bialeková(at)gymtut.edu.sk
Kabinet: ANJ, 1. poschodie budovy Gymnázia M. Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice
Konzultačné hodiny: pondelok 8,00 - 13,30  (alebo podľa dohody)
Životný postoj: smiley

 

Odkazy

Aktivity

Zoznam VŠ

Ako si vybrať VŠ

Požiadavky na PS

Elektronické prihlášky

Informácie pre rodičov

Postavenie VP

 • Je jedným z článkov systému výchovného poradenstva v školstve.
 • Pôsobí v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách. Je pedagogický zamestnanec školy.
 • Do funkcie VP ho menuje riaditeľ školy, ktorému zodpovedá za plnenie úloh. Na poradenskú činnosť má spravidla stanovený jeden deň v týždni bez vyučovacej povinnosti. Jeho funkcia je časovo neobmedzená.
 • Plní úlohy výchovného poradenstva, vzdelávania, voľby štúdia a povolania, prevencie problémového a delikventného vývinu a sociálnych vzťahov.
 • Metodicky ho usmerňuje príslušná pedagogicko-psychologická poradňa a metodické oddelenie príslušného školského úradu.

Pracovná náplň VP

VP plní úlohy výchovného poradenstva spravidla v spolupráci s triednymi učiteľmi:

 • robí prieskumy, prieskumové štúdie a vyhodnotenia,
 • monitoruje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti,
 • zabezpečuje a sprostredkúva im psychologické a iné odborné služby,
 • informuje a pomáha žiakom, rodičom (zákonným zástupcom) pri voľbe štúdia, a povolania,
 • triednym učiteľom poskytuje sprostredkovanie pomoci pri práci so žiakmi intelektovo nadanými a talentovanými, sociálne znevýhodnenými, segregovanými, žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi nastupujúcimi do prvého ročníka, spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní sociálneho poradenstva a poradenstva zameraného na zlepšovanie sociálnych vzťahov v triedach a v škole,
 • spolupracuje s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi a triednymi učiteľmi, koordinátorom prevencie, školským psychológom, špeciálnym pedagógom, pracovníkmi pedagogicko-psychologických poradní, špeciálnopedagogických poradní a ďalšími školskými zariadeniami, s orgánmi štátnej správy a samosprávy a ďalšími inštitúciami (aj súkromnými, cirkevnými, charitatívnymi, mimorezortnými, mimovládnymi), podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní,
 • na pedagogických radách informuje o výchovno-poradenských aktivitách a o opatreniach potrebných pre riešenie problémov,
 • vedie kabinet výchovného poradenstva (využíva informačno-komunikačné technológie pri práci so systémami profesijných informácií, informačné a poradenské programy, dokumentáciu, právne normy, metodické, informačné a propagačné materiály, príručky, odbornú literatúru, audiovizuálne pomôcky),
 • rozširuje svoje vzdelanie z oblasti výchovného poradenstva, dbá o svoj profesionálny rast,
 • aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminároch a školeniach pre výchovných poradcov.

 

Plán práce výchovnej poradkyne na šk. rok 2019/2020

Hlavný cieľ výchovného poradenstva:

Poskytovať poradenské služby v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov..

Hlavné úlohy:

1.      Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom aj ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov.

2.      Poskytovať pravidelné konzultácie pre žiakov.

3.      Poradiť žiakom pri výbere voliteľných predmetov.

4.      Pomáhať žiakom pri profesijnej orientácii a voľbe štúdia.

5.      Spolupracovať so Súkromným centrom ŠPP v Žiline, alokované pracovisko Martin

6.      Spolupracovať s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Martine

7.      Spolupracovať s triednymi učiteľmi s cieľom predchádzať vzniku problémov a včas podchytiť problémových žiakov.

8.      Pracovať s integrovanými žiakmi:

a.       podieľať sa na integrácii žiakov s poruchami správania a učenia;

b.      spolupracovať s triednymi učiteľmi a s vyučujúcimi pri riešení prípadných problémov s integrovanými            žiakmi;

c.       sledovať termíny ukončenia platnosti výsledkov vyšetrenia.

9.      Viesť si štatistiku o úspešnosti prijímania žiakov na VŠ.

10.  Včas oboznamovať žiakov so všetkými aktuálnymi materiálmi.

11.  Zabezpečovať besedy s pracovníkmi jednotlivých VŠ.

12.  Zabezpečiť spätnú väzbu o prijatí maturantov na VŠ, pomaturitné štúdium, prípadne o ich uplatnení sa na trhu práce.

13.  Zorganizovať exkurziu na informačný veľtrh do Bratislavy.

14.  Zúčastniť sa burzy stredných škôl v Martine.

15.  Pravidelne aktualizovať nástenky a informácie na web stránke školy.

 

Mesiac:                                                                                                

September                                                                                                  

1.      Plán práce vých. poradkyne                                                          

2.      Ponuka akcií ped.- psych. poradne v Žiline – objednávka                 

3.      Individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov                                  

4.      Aktualizácia násteniek                                                             

 

Október:

1.      Informácia o umiestnení vlaňajších absolventov na VŠ a informácia o činnosti vých. poradkyne na rodičovskom združení                

2.      Propagácia a objednávky knihy „Pred štartom na VŠ“                  

3.      Exkurzia – Akadémia 2017 do Bratislavy pre záujemcov
         o VŠ štúdium                                                                               

4.      Individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov                               

5.      Aktualizácia násteniek                                                               

 

November:

1.      Inštruktáž k vyplňovaniu prihlášok na VŠ pre študentov maturitných ročníkov                                                                         

2.      Individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov                       

3.      Aktualizácia násteniek                                                                           

 

December:

1.      Individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov                               

2.      Beseda s pracovníkom PPP na tému „Efektívne učenie“ pre žiakov 1. ročníkov

3.      Aktualizácia násteniek                                                               

 

Január:

1.      Kontrola prihlášok na VŠ                                                       

2.      Individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov                                

3.      Aktualizácia násteniek                                                                   

4.      Pomoc pri vyplňovaní elektronických prihlášok na VŠ                    

 

Február:

1.      Pomoc pri vyplňovaní elektronických prihlášok na VŠ                   

2.      Testy profesijnej orientácie s prac. PPP v Žiline                         

3.      pre študentov 2. A a sexty

4.      Kontrola prihlášok na VŠ                                                                

5.      Individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov                                   

6.      Aktualizácia násteniek                                                                

 

Marec:

1.      Kontrola prihlášok na VŠ                                                                   

2.      Individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov                                  

3.      Aktualizácia násteniek                                                                

 

Apríl:

1.      Kontrola prihlášok na VŠ                                                            

2.      Individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov                                

3.      Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie

4.      Aktualizácia násteniek                                                                 

5.      Pomoc pri výbere voliteľných predmetov pre žiakov 3. ročníkov                                                                                            

 

Máj:

1.      Individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov                                  

2.      Aktualizácia násteniek                                                                 

 

Jún:

1.      Individuálne konzultácie pre žiakov a rodičov                                 

                                                                                                          

           PhDr. Janka Bialeková
            výchovná poradkyňa

 

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať