Oznam

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o treťom usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu. 

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o ďalšom usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu. 

Informácie pre rodičov a žiakov Spojenej školy Turčianske Teplice, Gymnázium Mikuláša Galandu a ZŠ s MŠ, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice

Na základe aktuálnych informácií o výskyte koronavírusu je rodičom, žiakom a zamestnancom odporúčaný nasledovný postup:

  1. V prípade, že sa vraciate z dovolenky v Taliansku z oblastí: Toskánsko, Sicília, Lombardia, Benátsko, Emilia Romagna, Piemont, Lazio, Trentino Alto Adige, Liguria, po príchode na Slovensko (domov) kontaktujte odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine na telefónnom čísle: 0902 740 766.
  2. V prípade, že sa u Vás vyskytnú príznaky respiračného ochorenia – kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára (nechoďte do čakárne!) a odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine na telefónnom čísle: 0902 740 766.
  3. Po príchode domov odporúčame sledovanie symptómov choroby po dobu 14 dní a dodržiavanie opatrení podľa usmernenia odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.
  4. Ide o odporúčania pre rodičov žiakov, ktorí sa vracajú z Talianska, nakoľko vzniesli obavy o ohrozenie zdravia svojich blízkych
  5. K dnešnému dňu neboli rozhodnutím regionálneho hygienika nariadené žiadne opatrenia, ani karanténa.
  6. Odborní pracovníci oddelenia epidemiológie usmerňujú občanov, ktorí zavolajú na uvedené číslo, v intenciách odporúčaní/usmernení uverejnených na webe ÚVZ SR, žiadnu karanténu nenariaďujú.
  7. Všetky uvádzané body majú charakter odporúčania s kladením dôrazu na zodpovednosť tých osôb (vrátane rodičov detí), ktoré sa vracajú z rizikových oblastí za svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.
  8. Rovnaký postup sa vzťahuje aj na návrat z ďalších krajín, kde sa vyskytlo ochorenie spôsobené koronavírusom.

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu. 

Prijímacie skúšky do 1.ročníka Spojenej školy, Gymnázia Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice v školskom roku 2020/2021 pre žiakov 9.ročníka ZŠ sa uskutočňujú podľa  Zákona 245 / 2008 Z.z  $ 16 ods. 3 písm. b) Zákona  č.596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č.282/2009 Z.z. o stredných školách  v znení zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 268/2011 Z.z.

Riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 28.januára 2020, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)určuje nasledovné kritériá, ktoré boli prejednané a schválené radou školy dňa 04.02.2020.

1. Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka 4 - ročného gymnázia študijný odbor 7902J00 gymnázium:  17  žiakov  (1 trieda)

2. Termín prijímacej skúšky v 1. kole:    11. máj 2020 ( pondelok ) a 14. máj 2020 ( štvrtok )

   Termín prijímacej skúšky v 2. kole: podľa potreby, jún 2020

 3. Bez prijímacích skúšok bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % .

 4. Zápis žiakov prijatých po splnení kritérií bez prijímacej skúšky bude

  v pondelok 4.mája 2020 od  8.00 – 15.00 v budove školy.

 5. Prihlásení žiaci, ktorí nespĺňajú kritériá na prijatie bez prijímacej skúšky, vykonajú prijímaciu  skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardmi. 

6.  Žiak úspešne vykonal skúšku (vyhovel), ak za prijímaciu skúšku z matematiky dosiahol najmenej 17 bodov a za prijímaciu skúšku, zo slovenského jazyka a literatúry dosiahol najmenej 17 bodov.

7.  O prijatí žiaka rozhodne celkový bodový súčet získaný za prijímaciu skúšku, ktorý pozostáva z:

     počet bodov za prijímaciu skúšku zo SJL - max. - 50 bodov

     počet bodov za prijímaciu skúšku z MAT - max. - 50 bodov

 Pri rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce kritériá: 

a) počet bodov z matematiky na prijímacej skúške

b) počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacej skúške

c) výsledky Testovania 9-2020 (súčet bodov zo SJL a MAT)

d) priemerný prospech z predmetov SJL a MAT 7. - 8. ročník a prvý polrok 9. ročníka ZŠ

 8. Žiak nemôže byť prijatý, ak nevyhovel z niektorého predmetu.

 9. Pri rovnakom počte bodov má prednosť pri prijatí žiak so ZPS podľa Zákona 245/2008 Z.z. $ 63 ods. 4 a   $ 67 ods.3.

10. Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok so ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

10.Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

11. Termín doručenia prihlášky na strednú školu:  20.apríl 2020

12. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a web stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do dvoch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky, t.j. najneskôr v pondelok 18.mája 2020. Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) bude zákonným zástupcom uchádzačov zaslané poštou v zmysle správneho poriadku.

13. Zákonný zástupca žiaka vykoná zápis osobne na základe platného rozhodnutia o prijatí od 18.mája 2020 do 20.mája 2020  

 K zápisu je potrebné doniesť zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.

        

                                                                                                                                                                                                      Mgr. Miriam Hechelmann                                                                                   

       riaditeľka školy

dod_2020.png

Dňa 3. septembra 2019 prebehli na našej škole voľby predsedu žiackej školskej rady pre školský rok 2019 /2020.Týmto dňom sme zaviedli tradíciu celoškolskej voľby predsedu ŽŠR.  Náš volebný deň sme začali v aule školy, kde sa predstavili všetci kandidáti: Šimon Mendel I.A , Jakub Beniač II.A, Júlia Ovšáková VIII.G, Jozef Masarovič III.A a Dávid Zajac VIII.G. Všetci kandidáti nám porozprávali o tom, ako si predstavujú fungovanie žiackej školskej rady. Nasledovalo samotné hlasovanie, všetci žiaci bez ohľadu na vek zakrúžkovali svojho favorita. Celkovo sa zapojilo 157 žiakov.

Riaditeľstvo Spojenej školy oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského gmg_logo_male.pngroka 2019/2020 sa uskutoční 2.9.2019 o 8.00 hod. pred budovou Gymnázia Mikuláša Galandu Turčianske Teplice.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať