Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Prijímacie skúšky do 1.ročníka Spojenej školy, Gymnázia Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice v školskom roku 2020/2021 pre žiakov 9.ročníka ZŠ sa uskutočňujú podľa  Zákona 245 / 2008 Z.z  $ 16 ods. 3 písm. b) Zákona  č.596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č.282/2009 Z.z. o stredných školách  v znení zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 268/2011 Z.z.

Riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 28.januára 2020, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)určuje nasledovné kritériá, ktoré boli prejednané a schválené radou školy dňa 04.02.2020.

1. Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka 4 - ročného gymnázia študijný odbor 7902J00 gymnázium:  17  žiakov  (1 trieda)

2. Termín prijímacej skúšky v 1. kole:    11. máj 2020 ( pondelok ) a 14. máj 2020 ( štvrtok )

   Termín prijímacej skúšky v 2. kole: podľa potreby, jún 2020

 3. Bez prijímacích skúšok bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % .

 4. Zápis žiakov prijatých po splnení kritérií bez prijímacej skúšky bude

  v pondelok 4.mája 2020 od  8.00 – 15.00 v budove školy.

 5. Prihlásení žiaci, ktorí nespĺňajú kritériá na prijatie bez prijímacej skúšky, vykonajú prijímaciu  skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardmi. 

6.  Žiak úspešne vykonal skúšku (vyhovel), ak za prijímaciu skúšku z matematiky dosiahol najmenej 17 bodov a za prijímaciu skúšku, zo slovenského jazyka a literatúry dosiahol najmenej 17 bodov.

7.  O prijatí žiaka rozhodne celkový bodový súčet získaný za prijímaciu skúšku, ktorý pozostáva z:

     počet bodov za prijímaciu skúšku zo SJL - max. - 50 bodov

     počet bodov za prijímaciu skúšku z MAT - max. - 50 bodov

 Pri rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce kritériá: 

a) počet bodov z matematiky na prijímacej skúške

b) počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacej skúške

c) výsledky Testovania 9-2020 (súčet bodov zo SJL a MAT)

d) priemerný prospech z predmetov SJL a MAT 7. - 8. ročník a prvý polrok 9. ročníka ZŠ

 8. Žiak nemôže byť prijatý, ak nevyhovel z niektorého predmetu.

 9. Pri rovnakom počte bodov má prednosť pri prijatí žiak so ZPS podľa Zákona 245/2008 Z.z. $ 63 ods. 4 a   $ 67 ods.3.

10. Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok so ŠVVP (Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

10.Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok.

11. Termín doručenia prihlášky na strednú školu:  20.apríl 2020

12. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a web stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do dvoch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky, t.j. najneskôr v pondelok 18.mája 2020. Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) bude zákonným zástupcom uchádzačov zaslané poštou v zmysle správneho poriadku.

13. Zákonný zástupca žiaka vykoná zápis osobne na základe platného rozhodnutia o prijatí od 18.mája 2020 do 20.mája 2020  

 K zápisu je potrebné doniesť zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.

        

                                                                                                                                                                                                      Mgr. Miriam Hechelmann                                                                                   

       riaditeľka školy

Na konci februára 2020 rozhodnú Slováci o ďalšom osude Slovenska v parlamentných voľbách. Študentské voľby však už niekoľko rokov dávajú možnosť skúsiť si voľbu „nanečisto“ aj tisícom študentov nad 15 rokov naprieč celým Slovenskom. Minulý rok sme absolvovali volieb hneď niekoľko (voľby do EP, komunálne, prezidentské), tento rok tie parlamentné, o ktorých sa diskutuje nielen medzi  tými, ktorí už spomínané volebné právo majú, ale aj medzi nami – študentmi. A musím skonštatovať, že to je len a len dobre.

dod_2020.png

Dňa 29. januára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Matematická olympiáda v kategóriach Z5 a Z9. Našu Spojenú školu reprezentovala Karolína Mitrová z V.R a Nicolas Lučan a Šimon Rebidáš zo IV. G triedy. Karolína Mitrová v konkurencii 9 žiakov zo základných škôl okresu obsadila 3. miesto. V kategórii deviatakov z 5 zúčastnených nikto nezískal 12 bodov potrebných na úspešného riešiteľa.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešnej riešiteľke gratulujeme.

V CVČ Úsmev v Turčianskych Tepliciach sa dňa 15. 1. 2020 konalo OK OAJ, ktorého sa v kategórii 1A zúčastnili žiačky VII.Z triedy V. Mikolajčíková a E. Dobáková a v kategórii 1B S. Hrivnáková z III.G a Rebeka Doricová zo IV.G. Do Krajského kola postupuje z 1. miesta S. Hrivnáková, ktorá bude našu školu reprezentovať v Čadci. R. Doricová obsadila 3. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich účasť a snahu a výherkyni prajeme veľa úspechov na KK OAJ.

Mgr. Petra Slováková

Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže organizovanej každoročne MO Matice slovenskej a OOÚŽS sa tohto roku konalo 11. 12. 2019 v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Naši študenti prispeli do súťaže na tému Chcel/a by som vám povedať svojimi citlivými postrehmi, názormi, odkazmi...a boli úspešní. Tu sú výsledky:

Kategória: Stredoškoláci - GYMNÁZIUM

Matúš Mazan - GMG   1. A    1. m
Nina Michalíková - GMG   1. A    2. m
Ivana Neuschlová - GMG   1. A  3. m
Nikola Vráblová - GMG   1. A  3. m
Kristián Rešetár - GMG  1. A ZP ( zlaté pásmo)
Kristína Krupová - GMG 1. A ZP
Šimon Mendel - GMG 1. A ZP
Denis Slivka - GMG 1. A ZP

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V tomto roku sa súťaže na Slovensku zúčastnilo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl.

V utorok 19.11. sme sa niekoľkí študenti z VIII.G spolu s pani učiteľkou Mračkovou zúčastnili diskusie organizovanej Študentskými voľbami v bratislavskom V-klube. Do diskusie sa zapojili traja študenti (medzi nimi aj študentka VIII.G Barbora Musilová) a traja profesionáli z rôznych oblastí. Či už šlo o vzdelávanie (Julian Gerhart – Zmudri), hejt na internete a online diskusie (Veronika Klindová - #somtu) alebo o veľmi aktuálnu otázku klimatických zmien a ekológie (Simona Hlaváčová – SaUvedom).

Milí študenti,

pred dvomi rokmi prebehol na našej škole intenzívny týždenný kurz s lektormi z Veľkej Británie a Ameriky a mal medzi študentmi výborný ohlas, o čom svedčí aj počet prihlásených študentov v danom školskom roku, ktorých bolo vyše 60.

Tento školský rok je tu znovu možnosť absolvovať tento kurz, ktorý sa uskutoční prvý júnový týždeň, t. j. od 1. júna 2020 do 5. júna 2020.

Počet prihlásených študentov je zatiaľ 30, pričom je stále možné sa prihlásiť na niektorý z variantov, ktoré spoločnosť zastrešujúca tento kurz ponúka.

 

V dňoch 25.10.- 26.10.2019 (piatok, sobota) sa na našej škole zorganizoval prvý ročník akcie Strašidelná noc v škole. Zúčastnili sa je žiaci vyšších ročnikov. Cieľom tejto akcie bolo upevnenie vzťahov medzi žiakmi jednotlivých tried. Prípravy sa začali od 18. hodine, príchodom jednotlivých žiakov v  maskách, výzdobou telocvične a prípravou rôznych maškŕt, ktorých bolo naozaj neúrekom.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať