1. O ECDL

Európsky vodičský preukaz na počítače

Systém ECDL vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce so zisťovaním a preukazovaním schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako odpoveď na potrebu jednotnej kvalifikácie znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. Stanovil sa minimálny okruh znalostí, ktoré sú potrebné na efektívne využívanie základných informačných technológií.

Systém ECDL je nadnárodná iniciatíva na podporu, rozširovanie a zdokonaľovanie základnej počítačovej gramotnosti a jej overovania. Jadrom iniciatívy je program ECDL, v ktorom sa overuje počítačová gramotnosť pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky, ktorá stavia na dôkladne definovanom okruhu vyžadovaných vedomostí a zručností štruktúrovanom do niekoľkých tematických oblastí. Študenta programu ECDL sprevádza medzinárodne uznávaný doklad Index ECDL. Formy výučby sa v systéme ECDL nepredpisujú. Systém ECDL obsahuje usmernenia aj pre overovanie gramotnosti zdravotne ťažko postihnutých uchádzačov.

Počítačová gramotnosť, t.j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním série štandardizovaných testov a potvrdzuje sa vydaním Európskeho vodičského preukazu na počítač (Certifikátu ECDL), ktorý je najvyšším dokladom systému ECDL, je medzinárodne rešpektovaný a má časovo neobmedzenú platnosť. Overovacie skúšky a testy sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov a vyhodnocujú sa predpísanou metodikou. Predpísané testy je možné absolvovať len v akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Tým je zaručená potrebná a medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí.

Okruh základných vedomostí a zručností, ktoré musí absolvent ovládať, a ich rozdelenie do tematických celkov vymedzuje Sylabus ECDL.
Garantom za vývoj a kvalitu systému ECDL je vlastník systému ECDL ECDL Foudation, Ltd. (ECDL-F) v Dubline. Garantom za lokalizáciu systému ECDL a jeho prevádzku v SR je od 1.10.2003 Slovenská informatická spoločnosť.

Pre mimoeurópske štáty bola vytvorená paralelná sekcia programu International Computer Driving Licence (ICDL). Zoznam všetkých zúčastnených krajín vrátane kontinentov Afriky, Ázie a Ameriky s adresami ich ECDL centrál a odkazmi na ich web stránky je umiestnený na stránke www.ecdl.com.

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať