Charakteristika školy

Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice sídli v samostatnej budove, ktorá je v súčasnosti vo vlastníctve mesta Turčianske Teplice.

budova_gmg_maj_2012.jpg

Škola je zameraná na informatiku a v tomto trende bude aj pokračovať. Má dve formy štúdia – osemročné a štvorročné gymnaziálne štúdium.

Pre svoju prácu a ďalší rozvoj má vytvorené veľmi dobré podmienky. Prostredie, v ktorom je škola umiestnená je bez akýchkoľvek vonkajších rušivých vplyvov, čím sú vytvorené veľmi dobré podmienky pre štúdium. Je umiestnená v tichom prostredí, na okraji mesta v blízkosti zastávok autobusov (diaľkové aj miestne spoje), čím je možná aj veľmi dobrá dochádzka žiakov z okolitých oblastí. Železničná stanica je vzdialená 10 minút pešej chôdze od školy. V tesnej blízkosti školy sa nachádzajú všetky potrebné inštitúcie a služby, ktoré žiaci či učitelia potrebujú.

 

slovensko.gif

Zvětšit mapu

Kapacita školy je 320 žiakov. V súčasnosti školu navštevuje 162 žiakov v osemročnej a štvorročnej forme štúdia. V každej forme je jedna trieda v ročníku. Prima v školskom roku 2018/2019 nebola otvorená, žiaci navštevujú VI.Z. ktorá organizačne patrí k ZŠ s MŠ Horné Rakovce. Spolu má škola 12 tried. K dispozícii na výchovno-vzdelávací proces je 12 veľkých učební, 5 učební určených na delenie hodín, z toho 3 učebne pre informatiku, a športová hala. Stravovanie je zabezpečené v domove mládeže pri PaSA. Žiaci a učitelia majú k dispozícií v budove školy bufet. V areáli sídli ZUŠ, ktorá poskytuje priestory na vyučovanie výtvarnej a hudobnej výchovy.

Základná charakteristika

Naša škola pripravuje žiakov vo štvorročnomosemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitnou skúškou. Vzdelávací program je zameraný predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách a na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe. Vzdelávanie je zamerané na to, aby žiak nadobudol všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie). Pripravuje žiakov predovšetkým na ďalšie vzdelávanie, no zároveň aj pre uplatnenie v praxi, osobný a sociálny život. Zmyslom gymnázia je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie progresívnych vzdelávacích postupov, nových organizačných foriem, stratégií a metód, ktoré podporujú poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov.

Gymnázium so štvorročným štúdiom

Žiaci prichádzajú ako pätnásťroční po absolvovaní všetkých deviatich ročníkov základnej školy. V každom ročníku je otvorená jedna trieda. Škola prijíma žiakov na základe následovných podmienok:

  • včasné doručenie prihlášky
  • študijné výsledky /8. – 9. ročník/
  • úspechy v predmetových súťažiach a olympiádách (okrem výchov)
  • výsledky Testovania 9
  • zvýhodnenie žiakov so ZŤP na základe odporúčania školy a výchovného poradcu

Žiaci počas štúdia absolvujú osobnostný a sociálny kurz v 1. ročníku zameraný na ľahšie adaptovanie sa a sebapoznanie, mediálnu výchovu,  zúčastnia sa zimného a letného kurzu, v 3. ročníku absolvujú prechod Veľkou Fatrou. Vyberajú si počas štúdia rôzne voliteľné predmety: Konverzácie v cudzích jazykoch, Cvičenia a semináre zo všetkých prírodovedných a humanitných predmetov, Sieťové technológie, Finančnú matematiku, Športové hry, …

Gymnázium s osemročným štúdiom 

Charakteristika pedagogického zboru

V súčasnosti má škola dostatok kvalifikovaných učiteľov.  Všetci učitelia majú predpísanú kvalifikáciu. Svoju odbornú spôsobilosť si rozširujú absolvovaním rôznych foriem štúdia. Na škole pôsobí výchovná poradkyňa , ktorá vykonávasvoju činnosť na profesionálnej a odbornej úrovni.  Vedenie školy podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov pre implementáciu nových foriem a metód práce, najmä v oblasti využívania IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, projektové vyučovanie a vzdelávanie zamerané na efektívne využívanie medzipredmetových vzťahov. V rámci celoživotného vzdelávania je dôležité podporovať také formy vzdelávania, ktoré sú zamerané práve na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Žiacka rada

Na našej škole pôsobí Žiacka rada pri Gymnáziu v Turčianskych Tepliciach. Jej cieľom je pomáhať riešiť problémy žiakov našej školy, ako aj sprostredkúvať komunikáciu medzi žiakmi a vedením školy. V súčasnosti koordinuje žiakov v ich činnosti Mgr. Eva Bubelínyová v spolupráci s predsedníčkou žiackej rady Júliou Ovšákovou.

 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať