História školy

Pohľad do minulosti škôl v Turčianskych Tepliciach

Kúpeľné mesto Turčianske Teplice, ktoré donačnou listinou z roku 1281 dostal hájsky gróf Peter, sa vďaka úsiliu neskorších majiteľov (mesta Kremnice) rozrástlo a bolo hojne navštevované. Popri kúpeľných zariadeniach, spoločenských miestnostiach, obchodoch vznikali tu aj prvé cirkevné školy, čo svedčilo o snahe zabezpečiť vzdelanie širším vrstvám obyvateľstva.

Roku 1641 vznikla prvá cirkevná škola v obci Dolná Štubňa, ktorá menila majiteľov podľa momentálnej situácie, lebo horný Turiec zasiahli všetky významné udalosti 17.-19.storočia. O ďalší rozvoj tejto školy sa zaslúžil Karol Kuzmány, ktorý získal 300 zlatých z panovníckej kancelárie na výstavbu novej školskej budovy roku 1865. Táto slúžila do roku 1928, keď bola postavená tzv. suchá budova.

Medzi najstaršie školy v hornom Turci patria tiež cirkevná škola v Diviakoch (1854) a obecná škola vo Vieske (1873), ktorá existovala do roku 1905, kedy postavili rakúsko-uhorské úrady štátnu ľudovú školu v Turčianskych Tepliciach.

Roku 1911 bol z Kláštora pod Znievom do novej školskej budovy v Turčianskych Tepliciach presťahovaný Učiteľský ústav s platnosťou pre celé Uhorsko. Takto síce získal horný Turiec strednú školu, ale nakoľko mala celouhorskú platnosť, poskytovala len málo možností pre vzdelávanie širším vrstvám obyvateľstva horného Turca. Situáciu čiastočne riešila novovzniknutá hospodárska škola v Rakši (1936).

I napriek danej situácii bolo nevyhnutné vytvoriť pre horný Turiec vyššiu, a to strednú školu iného typu. Úrady o takom niečom ani neuvažovali, a tak horný Turiec sa dočkal strednej všeobecnovzdelávacej školy až po roku 1948.

Predpoklady pre vznik školy a vznik školy

Gymnázium v Turčianskych Tepliciach nadväzuje na existenciu Dvanásťročnej strednej školy, ktorá tu bola založená 1.9.1959. Ešte predtým v rokoch 1947-1953 boli v našom meste zriadené triedy gymnázia popri zanikajúcich triedach učiteľskej akadémie. Takýto typ gymnaziálneho štúdia sa neosvedčil a učiteľský ústav si zachoval svoje pôvodne zameranie.

Existencia samostatných gymnaziálnych tried a štátneho kurzu pre prípravu na vysoké školy však signalizovala, že Turčianske Teplice majú perspektívu na založenie strednej všeobecno-vzdelávacej školy, no bolo potrebné vyriešiť základný problém, a to zabezpečenie priestorov na výuku. Dovtedy nemala vyhovujúce priestory ani osemročná stredná škola. Situácia sa zmenila až v roku 1959 otvorením novej školskej budovy kde prešla Osemročná stredná škola v Turčianskych Tepliciach zo starých nevyhovujúcich priestorov a k nej bola pričlenená dvanásťročná stredná škola z Kláštora pod Znievom.

Zápis kronikára pri otvorení novej budovy, do ktorej prišli žiaci Osemročnej strednej školy z Turčianskych Teplíc a 9.-11. ročníka Jedenásťročnej školy z Kláštora pod Znievom, čím sa vytvorila úplná jedenásťročná škola, znie: "Budova bola vystavaná v rokoch 1957-1959, slávnostne otvorená 31. augusta 1959."

Na vytvorení školy mali záujem všetci významní činitelia okresu, ako i vtedajšie najvyššie školské orgány na Slovensku. Riaditeľom školy sa stal bývalý profesor strednej pedagogickej školy Jozef Ďuris, zástupcami riaditeľa Jozef Šarlina a Ján Ilgo.

zbor.jpg

V prvom roku svojej existencie mala škola 732 žiakov a 34 pedagógov, z toho plnokvalifikovaných pre stredné školy iba štyroch stredoškolských profesorov. Výuku v posledných ročníkoch zabezpečovali učitelia s nižšou kvalifikáciou. Tento stav sa s určitými zmenami s priberaním nových pracovníkov udržal niekoľko rokov. Mladí kvalifikovaní stredoškolskí profesori považovali svoje pôsobenie na škole iba za dočasné, pretože sa museli boriť predovšetkým s bytovým problémom. Prví maturanti jedenásťročnej strednej školy opustili školu v roku 1960.

tablo.jpg

Od roku 1960 škola bola dvanásťročnou strednou školou a od roku 1962 strednou všeobecnovzdelávacou školou.

Zriadenie gymnázia

V roku 1970 zaznamenala škola ďalšiu významnú zmenu. Od 1.9.1970 bolo v Turčianskych Tepliciach zriadené gymnázium. V ustanovujúcej listine sa hovorí: "Gymnázium poskytuje úplné stredné, všeobecné vzdelanie s maturitnou skúškou, absolventi gymnázia sú spôsobilí aj pre zastávanie funkcií v oblasti správy a hospodárstva, ktoré zodpovedajú ich odbornému zameraniu . . ." Takto sa škola v Turčianskych Tepliciach definitívne stabilizovala. Do 31.8.1972 malo gymnázium spoločné riaditežstvo so ZDŠ. 1.9.1972 sa uskutočnila delimitácia a vznikli samostatné riaditežstvá oboch škôl, ktoré zostali v spoločnej budove, pričom si priestory rozdelili. Zmenila sa aj koncepcia gymnaziálneho štúdia. Na základe tejto prestavby získavali absolventi gymnázia širšie možnosti uplatnenia v praxi. No ani táto prestavba nebola posledná. Na základe dokumentu o prestavbe čs. školstva z roku 1976 dochádza k zásadnej zmene i v gymnaziálnom štúdiu. Princíp polytechnizácie sa nepreniesol len do predmetov polytechnickej výroby, ale zasiahol celú sústavu vzdelania. Druhá polovica sedemdesiatych rokov je pre školu významná aj tým, že prestala migrácia profesorov, pedagogický zbor sa stabilizoval, nakoľko bol pozitívne vyriešený bytový problém. K prvej zmene vo vedení došlo v roku 1969, keď do funkcie zástupcu riaditeľa bol menovaný Jozef Daniš (po odchode J.Šarlinu na Pedagogickú školu). V ďalších rokoch boli zástupcami riaditeľa: Jozef Moravec, PhDr. Milota Martinková a PhDr. Viera Miklošíková. V roku 1979 odišiel na dôchodok prvý riaditeľ školy Jozef Ďuris a funkciu riaditeľa od 1.9.1979 vykonávali RNDr. Ladislav Tarhaj, PhDr. Milota Martinková, Jozef Moravec a RNDr. Ladislav Žižlavský. Od 1.9.1999  do 17.8.2009 bola riaditeľkou školy PhDr. Milota Martinková a jej zástupkyňou Mgr. Ľubica Menichová.

V školskom roku 1999/2000 oslavovala škola 40.výročie svojho vzniku.

Od školského roka 2000/2001 škola sídli v nových priestoroch bývalej ZŠ na sídlisku Horné Rakovce. Takto sa po 40 rokoch vyriešil priestorový problém gymnázia.

Od školského roka 2002/2003 sa názov školy mení na Gymnázium Mikuláša Galandu.

Zriadenie spojenej školy

K 1. 9. 2008 nastali pre školu ďalšie významné zmeny. Vznikla Spojená škola v Turčianskych Tepliciach zriadená Mestom Turčianske Teplice. Spojená škola v Turčianskych Tepliciach má dve organizačné zložky - Základnú školu s materskou školou a Gymnázium Mikuláša Galandu. Súčasťou spojenej školy je školský klub detí a školská jedáleň. Spojená škola má spoločné riaditeľstvo, kde štatutárnym zástupcom celej spojenej školy je riaditeľka gymnázia.

Od 17. 8. 2009 je riaditeľkou školy Mgr. Lenka Mihalicová. Funkciu zástupkyne školy pre gymnázium zastáva Mgr. Zdenka Mračková, pre ZŠ Mgr. Alena Jellušová a MŠ Mgr. Soňa Chalupová.

Od 03.09.2012 je riaditeľkou školy Ing. Katarína Hanková. Zástupkyňou pre Gymnázium Mikuláša Galandu je Mgr. Ľubica Menichová, zástupkyňou pre ZŠ je Mgr. Alena Jellušová a zástupkyňou pre MŠ je Mgr. Soňa Chalupová.

Od 01.07.2016 je riaditeľom školy Mgr. Igor Arvensis. Zástupkyňou pre Gymnázium Mikuláša Galandu je Mgr. Zdenka Mračková, pre Základnú školu Mgr. Alena Jellušová a Materskú školu Mgr. Soňa Chalupová.

PhDr. Milota Martinková
Aktualizácia a doplnenie informácií: Mgr. Igor Arvensis

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať