Pravidlá súťaže

1. Organizačné zabezpečenie

 1. Organizátorom súťaže je Mesto Turčianske Teplice
 2. Priebeh súťaže zabezpečuje Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach.

2. Charakteristika súťaže

 1. Náplňou projektu „Študentský MIX maratón“ je vzdelávacia súťaž, ktorej cieľom je podpora záujmu o učenie sa jazykov, vytváranie súťaživého prostredia, prispievanie k výchovnému procesu formou vytvárania pozitívnych asociácií, podporovania sebadôvery, rozvíjania kreativity, vytvárania osobného motivačného faktoru. Úlohou súťaže je tiež prispieť k zvyšovanie Európskeho povedomia a spolupatričnosti k Európskej Únii.
 2. Účasť je dobrovoľná. Pre učiteľov a školy je prestížnym podujatím, na ktorom ich žiaci reprezentujú školu svojimi vedomosťami a schopnosťami a majú možnosť pre svoju školu získať putovný pohár mesta Turčianske Teplice a pre seba titul „Najbystrejšia mládež roka“ ako aj hodnotné ceny.

3. Priebeh súťaže

 1. Súťaž je rozdelená do 3 kôl a každé kolo má dva súťažné bloky nasledovne:
  1. kolo – vedomostné (dva vedomostné bloky)
  2. kolo – športovo-vedomostné (športový a vedomostný blok)
  3. kolo – kultúrno-vedomostné (kultúrny a vedomostný blok)
 2. Súťaže sa za triedu (alebo za školu) zúčastňujú 5 členné tímy. Každý tím si zo sebou môže priniesť svojich povzbudzovateľov (napr. svoju triedu)
 3. Súťažný tím sa môže vrámci triedy (príp. v rámci školy) obmieňať v rôznych kolách.
 4. Súťažné tímy budú zdolávať úlohy rôzneho charakteru (podľa typu kola) a prostredníctvom nich dokazovať svoje vedomosti a zručnosti.
 5. Každý súťažný tím si vylosuje svojho súpera náhodným losovaním.
 6. Za splnenie jednotlivých úloh dostanú súťažné tímy body (1 úloha = 1 bod, možnosť získať bonusové body).
 7. Súťažný tím s najväčším počtom bodov vyhráva.
 8. V každom kole bude udelené 1., 2. a 3. miesto
 9. Zároveň sa z kola na kolo budú sčítavať tímom body.
 10. Tím s najväčším celkovým počtom bodov za všetky tri kolá získa okrem cien pre jednotlivcov hlavnú cenu – putovný pohár mesta Turčianske Teplice pre svoju školu.
 11. V prípade, že bude viac tímov s rovnakým celkovým počtom bodov, víťaz bude určený rozhodovacou súťažnou úlohou.
 12. Každý člen súťažných tímov umiestnených na prvých troch miestach dostane zaujímavú vecnú cenu.

4. Záverečné ustanovenia

 1. Súťažiacim žiakom organizátor súťaže preplatí cestovné na základe predloženia cestovných lístkov.
 2. Školy sa do súťaže záväzne prihlasujú návratkou podpísanou riaditeľom školy.

Návratka Štud. Mix Maratón